tel. +48 606 109 240, tel. +48 603 627 389


Przyszłość Rybnika, 
Rybnik przyszłości

Misją naszej think-tankowej Fundacji jest prowadzenie badań, analiz i opinii dotyczących naszego Miasta w celu wspierania władz samorządowych w procesach podejmowania strategicznych decyzji związanych z jego rozwojem, a także w przyjmowaniu pro-obywatelskich rozwiązań i regulacji, a ponadto promocja Rybnika i jego dzielnic oraz rybnickich marek, produktów, usług, przedsiębiorców, organizacji społecznych, jak również rybnickich inicjatyw kulturalnych, obywatelskich i społeczno-gospodarczych i innych przedsięwzięć rybniczan oraz działalność na rzecz wspierania nowoczesnych form edukacji, innowacyjności, przedsiębiorczości i kreatywności w rybnickich szkołach.

KRYTERIA OCENY OFERT W RAMACH ZAPYTAŃ OFERTOWYCH:

1. Cena = 70% pkt

2. Określony przez oferenta sposób wykonania zamówienia (jakość) = 20% pkt

3. Określony przez oferenta termin wykonania przedmiotu zamówienia (szybkość realizacji) = 10% pkt

Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 10 punktów.


Oceny ofert dokona dwuosobowa komisja powołana przez Zarząd Fundacji. Każdy z członków komisji przyzna punkty w każdym z kryteriów. Pod uwagę zostanie wzięta średnia arytmetyczna punktacji w każdym z kryteriów, a następnie suma przyznanych punktów. Protokół wraz z informacją o wybranych ofertach zostaną opublikowane do 31 sierpnia 2022 r. na stronie internetowej Fundacji. 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kamera mobilna

W ramach projektu: "Rozwój organizacyjny fundacji kluczem do jej sukcesu" prosimy o składanie w terminie 20.05.-05.06.2022 r. na adres: fundacja.rybnicka@gmail.com ofert na:

zakup sprzętu do wideofilmowania o sugerowanej specyfikacji: kamera mobilna - minimalna rozdzielczość nagrywania filmów: 3840 x 2160, minimalna liczba klatek na

sekundę: 2.7K - 60 kl/s, 4K - 60 kl/s, FullHD - 60 kl/sDJI Pocket 2. Preferowany sposób rozliczenia: faktura. Środki przeznaczone na ww. cel: 2200,00 zł.

AKTUALNOŚCI

Forum Rad Dzielnic
w ramach akcji "Masz głos!"

EURO 2020 dla Rybnickich Dzielnic

Marketing i reklama

Dowiedz się więcej

Działalność charytatywna

Dowiedz się więcej

Samorządny Rybnik

Kursy, szkolenia, eventy

Dowiedz się więcej

Think tank - badania, analizy, opinie

Dowiedz się więcej

Dlaczego my?

Nasza Fundacja została założona przez rybniczan dla rybniczan. Jesteśmy obywatelskim think-tankiem. Zajmujemy się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych w Rybniku. Poszukujemy rozwiązań problemów społecznych w naszym mieście, bierzemy udział w konsultacjach aktów prawa miejscowego, uczestniczymy w debacie publicznej. Naszym celem jest również działalność charytatywna oraz wspomaganie realizacji różnego rodzaju inicjatyw, a także pomoc w spełnianiu planów, zamierzeń i marzeń mieszkańców naszego miasta. W tym celu Fundacja gromadzi i pomaga gromadzić fundusze, w tym organizuje zbiórki publiczne, przyznaje dotacje celowe dla osób prawnych i fizycznych, organizuje konkursy grantowe, programy stypendialne, prowadzi działalność wydawniczą, medialną i edukacyjną, a także organizuje pomoc prawną i instytucjonalną, w tym szkolenia, kursy, konferencje, sondaże, badania, działania promocyjne i z zakresu public relations. Nasza Fundacja angażuje się również w procesy przemian w naszym mieście, w tym w opracowywanie lokalnych strategii i polityk, w konsultacje społeczne i działalność samorządową, dążąc do tego, by Rybnik był Miastem nowoczesnym, przyjaznym mieszkańcom i w pełni pro-obywatelskim.       

"Ludzie tworzą miejsca, a miejsce tworzy ludzi" (John Green)


Kontakt

Tel. +48 606 109 240

Tel. +48 603 627 389

E-mail: fundacja.rybnicka@gmail.com

Adres i inne dane

ul. Okrężna 18, 44-207 Rybnik

NIP 6423216549 KRS 0000777050

REGON 38283806900000

Nest Bank 83 2530 0008 2065 1054 2367 0001

Strona stworzona za pomocą kreatora stron www Manifo.com